اعضای هیئت مدیره

مؤسس

454584

جناب آقای صفر سروش

نائب رئیس هیئت مدیره

454584

جناب آقای احمد گودرزی

مدیر عامل

454584

جناب آقای شمس الدین ایمانی

رئیس هیئت مدیره

454584

جناب آقای علی قنبری

عضو هیئت مدیره

454584

جناب آقای حسین شارقی

عضو هیئت مدیره

454584

جناب آقای رحمت زارع

454584

جناب آقای عبداله میر موید

454584

جناب آقای علی پالیک

454584

جناب آقای صابر

مدیریت ابتدایی

454584

سرکار خانم ربابه حبیبی

مدیریت اول متوسطه

454584

جناب آقای احمد گودرزی

مدیریت دوم متوسطه

454584

جناب آقای میر عبداله میر مؤید

پرسنل اداری

454584

جناب آقای حسین شارقی

454584

جناب آقای عبداله نیک پی

454584

 سرکار خانم نرجس دلجوی

454584

جناب آقای اسماعیل فرامرزی

454584

جناب آقای علی یعقوبی

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع آموزشی ارشاد لاهیجان می باشد.

Copyright @ 2015-2019 Bityar.ir