انجمن اولیاء مربیان دوره دوم دبیرستان غیردولتی ارشاد لاهیجان

رئیس انجمن

ers2emptypic
آقای محمد علیجانی

نائب رئیس

ers2emptypic
آقای جواد راحت طلب

منشی

ers2emptypic
آقای ساعد فرقانی

عضو اصلی

ers2emptypic
آقای علی کمالیان

عضو اصلی

ers2emptypic
آقای علیرضا سعادتی

عضو علی البدل

ers2emptypic
خانم معصومه مرادنیا

عضو علی البدل

ers2emptypic
آقای علی کمالیان

سال تحصیلی ۹۹-۹۸