آماده سازی اتاق فکر

  • سه شنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
  • آماده سازی نماز خانه

  • دوشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
  • زیبا سازی آموزشگاه

  • یکشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
  • جلسه تعمیر و تجهیز

  • چهارشنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
  • جلسه ستاد ثبت نام

  • سه شنبه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۸